Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Ave Caesar!” – zengi teljes torokból több ezer ember, számos jobbnál-jobb filmben. Az ókori Róma  – különösen a császárkori Róma – hálás téma, legyen szó akár irodalomról, képzőművészetről, vagy akár a filmművészetről. Amikor beköszöntött a mozgókép kora, a Római Birodalom legionariusai bemasíroztak a filmvászonra, hogy aztán ott is maradjanak, mialatt a címszereplő Ben-Húr és a Gladiátor Maximusa adták egymásnak a kilincset az éppen aktuális császárnál… Sorozatomban arra vállalkozom, hogy bemutassam e filmeket, tévésorozatokat, saját koruk, a történelem, egyúttal a történelmi regények és sok más érdekesség tükrében. Kitérve olyan történetekre is, amelyekből ugyan még nem készült film, vagy tv-sorozat, de nagy benne a lehetőség. Immár sokadik alkalommal! Mert „Róma örök.”

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A Názáreti Jézus Krisztus valóban nem nyugodott volna tartósan a sírban?

A keresztény világ alapvető hittétele ölt testet Jézus feltámadásának elfogadásában és tényként kezelésében. Hiszen, amiként Pál apostol kifejti, ha Krisztus nem támadt fel, akkor a keresztények hite semmit sem ér…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Hit és meggyőződés kérdése, ki miként viszonyul Jézushoz, kereszthalálához és az Evangéliumokban elénk tárt feltámadásához, arról azonban a legtöbb ember már nem hallott, hogy Jézus semmiképpen nem nyugodott volna tartósan és háborítatlanul a sírban.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Ennek oka valójában az ókori Palesztinában ez idő tájt meghonosodott temetkezési szokásokban gyökerezik. A Kre. 30 és Kru. 70. közötti százéves időszakban ugyanis kétfázisú temetkezés zajlott. A testet először megmosták, olajjal bekenték és halotti lepelbe csavarták, majd a tetem egy úgynevezett kőpolcra került. Eddig jutottak el Jézus esetében, amikor a Húsvét ünnepe előtt sebtiben sírba helyezték, de az ünnep után az asszonyok azért mentek volna a sírhoz, hogy a temetés hiányosságait pótolják…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Nos, alapesetben Jézus körülbelül egy évig nyugodott volna a lepelben, a sírban. Ez az idő a test lebomlásához kellett volna, ugyanis a teljes lebomlás után a kiszáradt csontokat egy csontládikában (osszáriumban) helyezték volna el. Ezen téglalap alakú, fedéllel letakarható ládikákra rávésték az elhunytak (mert néha több ember csontja volt egy ládikában) nevét.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Ez volt tehát a végleges temetés, a második fázis. Jézus esetében az Evangéliumok szerint erre már nem került sor, mert harmadnapon feltámadt… 

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A feltámadást tárja elénk több filmalkotás is, így a 2004-es film, A Passió, de a 2016-ban készült Risen is (magyar címe: Feltámadás), valamint a 2015-ös sorozat, az A.D. A Biblia folytatódikA következő részekben kicsit hosszabban fogunk elidőzni e sorozatnál. Tetszik?

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A sorozat nem csak Jézus utolsó óráit eleveníti fel, merőben plasztikusan, de az Evangéliumok folytatását, Az Apostolok cselekedeteit, s benne az ősegyház szárnypróbálgatásait is megjeleníteni igyekszik, néha meglepő logikai megoldásokkal kitöltve az írásokban nem szereplő űröket is. És néha abszurd hozzákörítéseket is láthatunk benne, természetesen... vagy tüzes fordulatokat...

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A sorozat egyik főszereplője – vagy inkább fő karaktere – maga Péter apostol, akit Jézus mondhatni az emberek halászává tett, s aki eredetileg valóban halászattal foglalkozott.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A másik főszereplő maga Pilatus, aki merőben más, mint az Evangéliumok vívódó Pilatusa. Pragmatista, könyörtelen, egyszersmind számító játékos, akinél nem (mindig) lehet tudni, hogy gondolatai, szavai és tettei összhangban vannak-e egymással.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Jóllehet, amikor Jézus tárgyalását folytatja le, ő maga is elismeri, hogy igazából nem találja bűnösnek a Názáretit. De aztán elítéli… Hogy miért is? Lássuk, csak mi a sorozat koncepciója!

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Jézussal ott találkozunk, amikor Kajafás, a zsidő főpap megkérdezi tőle az éjszakai elfogatása után, hogy ő maga-e a „Messiás, az áldott (Isten) Fia?” A zsidó próféciák szerint a messiás (felkent) – görögül: krisztoszel fog jönni (születni fog), hogy aztán helyreállítsa a zsidók királyságát.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A messiás szó tehát a zsidók felkent királyára is utal. Jézus igennel felel, mely által a zsidók szemében istenkáromlóvá vált, hiszen nem csak azt vallja, hogy ő a messiás, de azt is, hogy Isten is. Halálra ítélik őt, azonban a halálos ítéletet a római helytartónak jóvá kellett hagynia.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Eközben Jézus kihallgatásakor belopódzik Péter is, akit felismernek, s háromszor megtagadja a Mestert, ahogy azt Jézus megjövendölte. Elmenekül… közben megvirrad és Jézust a helytartó, Pilatus elé vezetik, aki az ünnepre feljött Jeruzsálembe a feleségével, akit a sorozatban Claudiának kereszteltek, a keresztény hagyomány nyomán, de hogy létezett-e vajon és hogy hogyan is hívták, arról fogalmunk sincs…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

INRI

Az „INRI” egy rövidítés. A művészetben, a festményeken és a szobrokon Jézus keresztfája fölött ez a felirat szerepel. Ezt általában úgy rekonstruálják, hogy „Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum”  De görögül és arámiul is szerepelhetett a táblán a szöveg, azaz háromnyelvű lehetett.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Ez arra a vádra utal, amely miatt Pilatus végül is kivégeztette őt: „Názáreti Jézus, a zsidók királya”. Fontos hangsúlyoznunk, hogy Jézus valóban elismerte, hogy ő a messiás, s mint kifejtettük, ennek megvan a királyra utaló jelentése. Pilatust ez érdekelte. Pilatus pragmatista, s ki is fejti a sorozatban később a feleségének, hogy aki egy római provinciában királynak vallja magát, az árulást követ el. Ezt pedig Róma sosem tűrte...

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Ehhez képest viszont logikai bukfencnek tűnik a sorozatban, hogy amikor a tárgyalás során kikérdezi Jézust, más következtetésre jut. Látszik, hogy az alkotóknak több dolgot is össze kellett gyúrniuk. Ámde… lehet, hogy Pilatus valójában egy kiváló játékos? Jézustól ugyanis megkérdezi Pilatus a tárgyaláson, hogy ő-e a zsidók királya.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Jézus azt feleli, hogy királysága nem e világból való. Pilatus nem tágít: „Akkor mégis király vagy te?” – kérdezi a Názáretit a sorozatban. Jézus ráfeleli a jól ismert mondatot: „Te mondod.” Eztán kifejti a derék Pontiusunknak, hogy azért jött, hogy tanúságot tegyen az igazságról. Erre Pilatus a szintén közismert kérdéssel felel, maró gúnnyal a hangjában: „Mi az igazság?”.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

De aztán az történik, hogy kijelenti Kajafásnak, a főpapoknak és az írástudóknak, hogy nem talál benne semmi bűnt. Erre Kaifás, a főpapok és írástudók, valamint a felheccelt nép Jézus halálát követeli – Barabásról szó sincs a történetben. Szóval miként is lehet az, hogy Pilatus itt nem találja bűnösnek, utóbb pedig már azt mondja a feleségének, hogy aki királynak vallja magát, büntetést érdemel?

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Minden esetre, a táblára már ezt vésték Jézus bűnéül, tudniillik, hogy a zsidó királya, később pedig Pilatus meggyőződéssel vallja a feleségének, hogy Jézusnak ezt a megnyilvánulását nem tűrhette. Hát, ha belegondolunk, nem logikai bukfenc, hanem pontosan ezért jó bitangul Pilatus karaktere a sorozatban! Hisz oly gúnyosan tudja odaköpni még magának Jézusnak is, hogy „Mi az igazság?”… Hisz nem hisz ő semmiben… s mégis rafinált, kíméletlen… s néha kiismerhetetlen…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Ez a Pilatus átjön & bejön! De térjünk vissza Jézushoz. Keresztre szegezik, ámde itt is a tenyéren át verik a szegeket a csukló helyett – hiba. Kiderül az is, hogy azért kellett meghalnia, mert az áldozati szertartás ellen volt. Ahogy Annás – Kajafás apósa – megjegyzi, Kajafás sikeresen védte meg a Názáretitől a szertartást. Rómára persze szükség volt, mert a keresztre feszítés üzenet is a Názáreti követőinek…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Azt nem teszik persze hozzá a sorozatban, hogy a két delikvensnek üzleti érdekeltsége is volt az áldozati állatok piacán… Erre Robert Graves érintőlegesen ki is tér Jézus király című regényében… Király! Léphünk tovább!

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A két kérelem

Miközben Jézus a kereszten függ, két kérelem érkezik Pilatushoz. Az egyikben Kajafásék Jézus mihamarabbi halálát követelik – lefordítva azt, hogy gyorsan törjék el a kereszten függő Názáreti lábait, mert akkor nem tud rátámaszkodni lélegzetvétel érdekében… Mint tudjuk, erre nem került végül sor, mert előbb meghalt a kereszten.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A másik kérelem Jézus egyik titkos követőjétől érkezett, Arimateai Józseftől, aki egyben a zsidó főtanács (Szanhedrin) tagjai is volt, amely testület, ha nem is teljes tagsággal, de Kajafás vezetésével elítélte Jézust.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A legenda szerint egy kehelyben felfogta a kereszten függő Jézus vérét is, s ez a kehely lenne a Szent Grál

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Arimateai József kérelmében engedélyt kér, hogy a saját sírboltjában temethesse el Jézust.  Nos, Pilatus mindkét kérelemnek eleget tesz. Érzékeli az ellentétet a zsidó érdekcsoportok között… szerinte essenek csak a zsidók a saját torkuknak… Utasítja hát egyik hűséges emberét, Corneliust, hogy intézkedjen, töressék el Jézus lába…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Cornelius százados valójában később bukkanna fel, méghozzá Az Apostolok cselekedeteiben, s erről lesz is még szó, különösen, hogy őt tekintik az első pogány kereszténynek

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Érdekességként kell megjegyezni, hogy A palást című 1953-as filmben és az alapjául szolgáló regényben a római tiszt, Marcellus Gallio tribunus és főleg a rabszolgája, Demetrius is szinte az ősegyház kezdetétől kokettál a keresztények tanításával… De térjünk át a gyengébbik nemre!

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Nos, Claudia, a helytartó felesége nem örvend azon, hogy Pilatus halálra ítélte Jézust. Itt hangzik el a sorozatban Pilatus szájából az a már hivatkozott mondat, hogy „aki római provinciában királynak kiáltja ki magát, az felségárulást követ el, s büntetést érdemel”. Ez a birodalom...

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Hiába hivatkozik Claudia az álmára, miszerint a Názáreti az istenek kegyeltje volt, s hiba volt az igaz embert kivégeztetni, Pilatus határozottan letorkolja őt azzal, hogy Jézus veszélyes ember volt, hiszen messiásként – azaz Pilatus értelmezésében is királyként – hirdette magát, ami tűrhetetlen volt.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Claudia mintegy megjósolja, hogy nincs vége a halálával, de Pilatus ezt nem így látja. Eközben Péter messziről látja a Golgotát, ahol Jézust keresztre feszítették. Sötétség jön a vidékre, melyet földrengés és a zsidók Templomának megrongálódása kísér.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A filmsorozat e tekintetben a 2004-es elődjéhez, A Passióhoz hű, jóllehet nincsen történelmi, történetírói bizonyíték arra, hogy olyan volumenű földrengés pusztított volna akkortájt Jeruzsálemben, mint ahogy azt a Bibliában olvashatjuk. Mindazonáltal érdekesen ábrázolják Arimateai József sírját a sorozatban.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Az a háromszöggel keretezett kör szimbólum látható fölötte, mint egy valóban létező sír, az 1982-ben feltárt, Jeruzsálem Talpiot negyedében található sírbolt esetében – ezzel a sírral kapcsolatban az ezredforduló után felröppent az a hír, hogy konkrétan a bibliai-történelmi Jézus osszáriumát őrizte volna…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Mindez nem nyert azóta sem megerősítést, s ki tudja, talán soha nem is fog, ellenben számtalan cáfolat van már… így a dolog jelen állás szerint nem több, mint a szimpla, de felkapott elméletek egyike, minden esetre a sorozat alkotói úgy látszik, hogy érdekességként, belecsempészték a produkcióba…Másik érdekesség, hogy a háromszög által keretezett kör szimbólum az egyiptomi mitológiára vezet minket vissza. Hórusz szemét jelképezte anno… aztán Isten jelképe lett.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Isten szeme, s keresztény szimbólum. A mindent látó szem… de előfordul az USA bankjegyén, s a szabadkőművességben is…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Nos, ez a szimbólum található meg a talpioti sírnál! De bármennyire igyekeztek anno úgy beállítani Talpiotot, még a filmrendező, Cameron is, mint valami földrengéssel felérő leletet, a földrengés elmaradt… a sír pedig úgy tűnik, nem egyedi… már ami az osszáriumokra írt nevek statisztikai előfordulását illeti…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

De most hagyjuk is! Amúgy a sorozat meglepő egy ponton, tudniillik a történetben nem is tulajdonítanak utána jelentőséget a földrengésnek, pedig, ahogy a sorozat (is) beállította, komoly földrengés volt… Helyette Kajafásnál vacsorázik Arimateai József, akitől a főpap megtudja, hogy a saját családi sírboltjában temettette el Jézust. Ezt mind Kajafás, mind a felesége fenyegetésnek véli. Mindez pedig Kajafást intézkedésre sarkallja… De erről majd legközelebb, hölgyem és uram...

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Szóval hamarosan folytatjuk!

Addig is…

ha tetszett, ajánld másoknak is!

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Vagy kövess minket a Facebookon!

https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

Előre!

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Ja, ma még nem tudtuk meg, ki is lakik ebben a házban. 

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Talán majd legközelebb...